Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Usnesení ZO 3 2019

USNESENÍ ze 3. zasedání zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 14. 03. 2019 od 19,00 hodin v Chlumčanech

Zastupitelstvo obce

03.01/2019
bere na vědomí informace o plnění usnesení z předchozích zasedání;

03.02/2019
bere na vědomí zprávu z mezidobí od 14. 12. 2018 do 14. 03. 2019;

03.03/2019
schvaluje “Dohodu o změně hranic obcí”; Jedná se o nemovitosti p.č. 700/2, LV575 o výměře 891 m2, p.č. 700/3, LV 575 o výměře 108 m2, p.č. 700/4, LV 575 o výměře 27m2, p.č. 700/5, LV 575 o výměře 420 m2 v k.ú. Robčice u Štěnovic. Parc.č. 145 o výměře 487m2, 557/4 o výměře 144m2 a 557/7 o výměře 546 m2 vše na LV1274, k.ú. Horní Lukavice v osadě Hradčany;

03.04/2019
schvaluje kupní smlouvu na KD a pozemku p.č. st. 557 o výměře 1596 m2, který je zapsán na LV č. 550, jehož součástí je stavba č.p. 337 a pozemek p.č. 50/4 (zahrada) o výměře 100 m2, který je zapsán na LV č. 550;

03.05/2019
schvaluje vytvoření architektonické studie na renovaci KD Chlumčany;
schvaluje provedení rekonstrukce objektu v několika etapách s celkovými náklady 30 000 000,- Kč (třicet miliónů korun českých) s DPH;

03.06/2019
schvaluje dohodu o změně katastrální hranice mezi obcemi Chlumčany a Horní Lukavice v lokaci Hořejší Háj, od čtyřmezí pozemkových parcel 834/4 a 834/5 (k.ú. Chlumčany u Přeštic), 972/1 a 1298/1 (k.ú. Horní Lukavice);

03.07/2019
schvaluje darovací smlouvu o převodu nemovitostí mezi obcí Chlumčany a spolkem TJ Keramika; smlouva se týká pozemků p.p.č. 1556/1, p.p.č. 455/22, p.p.č. 1054/3, p.p.č. st. 852, jehož součástí je stavba – garáž bez č.p. a č.e., dále p.p.č.455/13, p.p.č. st. 352, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti s č.p. 295, vše v k.ú. Chlumčany u Přeštic;

03.08/2019
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a o právu stavby distribuční soustavy „Chlumčany Na Závisti – NN“; jedná se o obecní pozemek p.č. 858/7 s výměrou 1,2 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic;

03.09/2019
schvaluje odkoupení pozemku p.č. 555 o výměře 213 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic; pozemek se nachází v části „V Rumunsku“;

03.10/2019
schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene ke stavbě „REKO MS Chlumčany v ul. Družstevní +1“. Jedná se o plynofikaci a to převod na středo tlak u pozemků p.č. 956/4, p.č. 956/5, p.č. 956/26, p.č. 956/28, p.č. 956/30, p.č. 956/6, p.č. 956/7, p.č. 956/8, p.č. 956/9, p.č. 956/10, p.č. 956/21, p.č. 956/27, p.č. 956/59, p.č. 989/6, p.č. 989/12, p.č. 989/14, p.č. 1081/2,
zapsaný na LV 10001, vše v k.ú. Chlumčany u Přeštic;

03.11/2019
schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1087/2 o výměře 946 m2 v k.ú. Chlumčany u Přeštic za cenu 100,- Kč/m2;

03.12/2019
schvaluje účetní závěrku obce Chlumčany za rok 2018;

03.13/2019
schvaluje žádost pana               o odpuštění úroků z prodlení;

03.14/2019
schvaluje navýšení disponibilní částky pro Radu obce Chlumčany z 300 000,- Kč na 500 000,- Kč;

03.15/2019
schvaluje záměr koupě staršího pracovního šestimístného automobilu s trojstranným sklápěním;

03.16/2019
schvaluje udělení Čestného Klíče od obce Chlumčany pro veterána 2. sv. války George Thompsona a George Waterse Pattona;

03.17/2019
schvaluje návrh rekonstrukce a přestavby dětského hřiště v sídlišti v částce 1 000 000,- Kč s DPH;

03.18/2019
schvaluje smlouvu o zajištění služeb na pořádání akce „Den Chlumčan 2019“ s agenturou 4PRO s.r.o. v ceně 358 967,- Kč bez DPH;

03.19/2019
schvaluje smlouvu s firmou Agimon s.r.o. na opravu střechy Chlumčany – zdravotní středisko v ceně 851 832,56 Kč bez DPH;

03.20/2019
bere na vědomí zprávu finančního výboru;

03.21/2019
schvaluje směrnici sociálního fondu;

03.22/2019
schvaluje celkovou dotaci pro florbalový klub Chlumčany v hodnotě 80 000,- Kč;

03.23/2019
schvaluje žádost TJ Keramika o finanční příspěvek ve výši 600 000,- Kč;

03.24/2019
schvaluje záměr směny pozemků mezi obcí Chlumčany a                       , jde o pozemek p.č. 1542 o výměře 2194 m2, který je zapsán na LV č. 10001 v majetku obce Chlumčany, a pozemek p.č. 1761/2 o výměře 2194 m2, který je zapsán na LV č. 203 v majetku                     ;

03.25/2019
neschvaluje smlouvu o používání KB eTrading;

Mgr. Vladimíra Štejrová v.r., starostka obce

Stanislav Dušek v.r., místostarosta

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish