Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
zákon 500/2004 Sb., správní řád
zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon 301/2000 Sb. o matrikách
zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon 254/2001 Sb., vodní zákon
zákon 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
zákon 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zákon 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami
zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
zákon 561/2004 Sb., školský zákon
zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech<
zákon 185/2001 Sb. o odpadech
zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
zákon 553/1991 Sb. o obecní policii
zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon 280/2009 Sb., daňový řád
zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon 21/2006 Sb. zákon o ověřování
zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázek
zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
zákon 328/1999 Sb. o občanských průkazech
zákon 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku
zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zákon 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
zákon 289/1995 Sb. o lesích
zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení
zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
zákon 99/2004 Sb., zákon o rybařství
zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon 185/2001 Sb. o odpadech
zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných infirmací
zákon 123/1998 Sb., zákon na informace o životním prostředí
zákon 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish