Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Nejdůležitější předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zákon 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
zákon 500/2004 Sb., správní řád
zákon 200/1990 Sb. o přestupcích
zákon 301/2000 Sb. o matrikách
zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
zákon 254/2001 Sb., vodní zákon
zákon 183/2006 Sb., stavební zákon
zákon 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel
zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
zákon 114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
zákon 379/2005 Sb., o ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem a jinými návykovými látkami
zákon 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
zákon 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor
zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách
zákon 561/2004 Sb., školský zákon
zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech<
zákon 185/2001 Sb. o odpadech
zákon 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání
zákon 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
zákon 553/1991 Sb. o obecní policii
zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
zákon 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
zákon 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon 280/2009 Sb., daňový řád
zákon 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích
zákon 21/2006 Sb. zákon o ověřování
zákon 111/1994 Sb. o silniční dopravě
zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázek
zákon 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole
zákon 328/1999 Sb. o občanských průkazech
zákon 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
zákon 151/1997 Sb. o oceňování majetku
zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
zákon 265/1991 Sb. o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
zákon 289/1995 Sb. o lesích
zákon 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči
zákon 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení
zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
zákon 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
zákon 99/2004 Sb., zákon o rybařství
zákon 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů
zákon 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
zákon 111/2009 Sb., o základních registrech
zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
zákon 185/2001 Sb. o odpadech
zákon 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných infirmací
zákon 123/1998 Sb., zákon na informace o životním prostředí
zákon 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
 

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30
1
31 1
2
2
2
3
4
4 5 6 7 8
1
9
2
10
11
1
12
1
13
1
14 15 16
5
17
1
18 19 20 21 22
2
23
2
24
2
25 26
1
27
1
28 29
1
30 1
1

Facebook


FCB