Menu
Obec Chlumčany
Obec Chlumčany

Opravné prostředky

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a orgánů obce Chlumčany

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím podatelny, která napadené rozhodnutí ve správním řízení vydala, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Rozhodnutí orgánu obce v přenesené působnosti je postoupeno v odvolacím řízení příslušnému odboru KÚ Plzeňského kraje dle charakteru informace, která byla požadována.
Proti opatření úřadu, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná Rada obce, starosta nebo tajemník.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, Rady obce nebo učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
Proti opatřením Rady obce nebo Zastupitelstva obce v přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření KÚ Plzeňského kraje, v samostatné působnosti ministerstvu vnitra.
Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím úřadu či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Požadavky, které jsou v souvislosti s podáváním opravných prostředků proti rozhodnutím ve správním řízení kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, se řídí zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění.
 

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Registrace zdarma

Sociální služby Přešticka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish